Processhinder (1974)

om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz