Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004)

om ordkännetecknets mening och referens

Per Jonas Nordell

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep