EG och immaterialrätten (1985)

gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt

Lars Pehrson

Reklamation i konsumentavtal (2002)

en kontraktsrättslig studie av konsumentens reklamation som en förutsättning för att konsumenten skall kunna åberopa näringsidkarens avtalsbrott

Johan Bärlund

Tvångsmedel 1 (1993)

Personella tvångsmedel i straffprocessen

Torleif Bylund

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll