Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Miljöskadeansvar (2002)

en skadeståndsrättslig studie med särkild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön

Björn Sandvik

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Marknadsrätt (1969)

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij