Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden (1950)

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Om auktion (1900)

såsom medel att åvägabringa aftal

Tore Almén

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson