Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Nya jordabalken (1983)

kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Henrik Hessler