JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos