Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Nya jordabalken (1983)

kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Henrik Hessler

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Motköpsavtalet i öst-västhandeln (1985)

en juridisk analys utifrån svensk rätt

Staffan Myrdal

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson