Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund

Barnet och rättsprocessen (2002)

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Arbetsrätt och konkurrensrätt (2002)

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar