Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Internationell konkurrensrätt (2000)

om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol

Michael Hellner

Internationell kollektivavtalsreglering (2017)

en studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

Erik Sinander

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1 (1990)

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll