Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten (1984)

en analys av svensk och dansk praxis kring 36 § avtalslagen

Jeannette Katzin Asketorp

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden (1950)

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner