Justitia et prudentia (2014)

rättsbildning genom rättstillämpning : Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

Elsa Trolle Önnerfors

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet (2002)

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag

Internationell konkurrensrätt (2000)

om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol

Michael Hellner

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 4 (2007)

Realism och skandinavisk realism : 1911-1950

Lars Björne

Eftertanke och förutseende (2001)

en rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

Jan Darpö

Marknadsföringsansvar (1984)

om förutsättningarna för marknadsrättsligt och civilrättsligt ansvar för marknadsföringen

Mathias André

Straffprocessuella tvångsmedel (1987)

gripande, anhållande och häktning

Kerstin Nordlöf

Sociala rättigheter i förändring (2009)

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Kunskapsutveckling och beskattning (2005)

om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling

Jan Kellgren

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

Talerätt i miljömål (1999)

särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen

Roberth Nordh

Samband i socialförsäkringen (2003)

en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist

The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth