Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004)

om ordkännetecknets mening och referens

Per Jonas Nordell

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Tvångsmedel 1 (1993)

Personella tvångsmedel i straffprocessen

Torleif Bylund

Tredjemansskyddets gränser (1976)

en studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter

Hans Forssell