The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

Bed och arbeta = Ora et labora (2011)

om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, praktik

Reinhold Fahlbeck

Om arbetsprocessrätt (1974)

studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik

Reinhold Fahlbeck

Anställda i styrelsen (1988)

lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Krister Moberg

Fackföreningen och rätten (1978)

en jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA

Boel Flodgren

Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden (1997)

en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden

Johan Schelin

Arbetsdomstolen och lagstiftaren (1998)

om värderingar i rättsligt beslutsfattande

Olle Rimsten

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Internationell kollektivavtalsreglering (2017)

en studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

Erik Sinander

Könsdiskriminering (2001)

en analys av nationell och internationell rätt

Lotta Lerwall

Lönediskriminering (2001)

en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

Susanne Fransson

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

Kvittningslagen (1972)

kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt

Tore Sigeman

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Tidsbegränsad anställning (1984)

en studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

Ann Henning

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Arbetsrätt och konkurrensrätt (2002)

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg