Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Internationell kollektivavtalsreglering (2017)

en studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

Erik Sinander

Könsdiskriminering (2001)

en analys av nationell och internationell rätt

Lotta Lerwall

Lönediskriminering (2001)

en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

Susanne Fransson

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

Kvittningslagen (1972)

kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt

Tore Sigeman

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Tidsbegränsad anställning (1984)

en studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

Ann Henning

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Arbetsrätt och konkurrensrätt (2002)

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg