Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Rättssystem och vetenskap (1977)

studier kring en analysmodell för ideologiska system

Dag Victor

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Rättsvetenskapens princip (2004)

till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära

Marie Sandström

Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Rättsregel och rättsval (1984)

om rättsliga regel- och systemkonflikter i tid och rum

Åke Frändberg

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik