Bidrag till läran om förfalskningsbrotten (1941)

företrädesvis enligt gällande svensk rätt

Ivar Agge

Om företagaransvar (1948)

studier i specialstraffrätt

Hans Thornstedt

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf

Brott och nåd (1953)

studier i svensk statsrätt och straffrätt

Alvar Nelson

Culpa i trafiken (1998)

reflektioner kring sex straffrättsliga fall

Magnus Ulväng

Förfalskningsbrotten (1895)

med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt

Johan C. W. Thyrén

Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt (1893)

ett bidrag till läran om utomobligatoriskt skadestånd

Johan C. W. Thyrén

Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp