Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk

Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund