Samtycke och risktagande (1962)

studier i skadeståndsrätt

Anders Agell

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Miljöskadeansvar (2002)

en skadeståndsrättslig studie med särkild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön

Björn Sandvik

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson