Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom (1944)

en studie över nyttjanderättslagens tillämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis

Fritjof Lejman

Om ersättning enligt vattenlagen (1964)

lagtext med kommentar och rättsfall

Nils Viklund

Läga (1999)

lägenhet med äganderätt

Margareta Brattström

Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Formkravet vid fastighetsköp (1951)

särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel

Lennart Vahlén

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Laga fång för medeltidens kvinnor och män (2010)

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Nya jordabalken (1983)

kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Henrik Hessler

Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson