Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt

Internationella adoptivförhållanden (1923)

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Stjärnfamiljejuridik (2015)

svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv

Erik Mägi, Lina-lea Zimmerman

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén