Internationella adoptivförhållanden (1923)

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler

Stjärnfamiljejuridik (2015)

svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv

Erik Mägi, Lina-lea Zimmerman

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt