Svensk sakrätt 2 (1970)

Fast egendom, Senare avd.

Östen Undén

Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Tredjemansskyddets gränser (1976)

en studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter

Hans Forssell

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson