Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp (1982)

särskilt med beaktande av köparens befogenheter vid faktiskt fel i köpgodset

Peter Wetterstein

Motköpsavtalet i öst-västhandeln (1985)

en juridisk analys utifrån svensk rätt

Staffan Myrdal

Friskrivningsklausuler (1996)

giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom

Thorsten Lundmark

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson