Koncernbeskattning (1995)

med särskild inriktning på omstruktureringar

Bertil Wiman

Verklig innebörd (2012)

en studie av inkomstskattepraxis

Jari Burmeister

Skatter och civilrätt (1978)

en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang

Sture Bergström

Aktiebolagens finansieringsformer (1977)

en undersökning av reglerna om realisationsvinst

Nils Mattsson

Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter (1974)

en inkomstskatterättslig studie av handelsbolag och enkla bolag

Nils Mattsson

Momsfri sjukvård (2015)

en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Robert Påhlsson

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson

Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Kunskapsutveckling och beskattning (2005)

om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling

Jan Kellgren

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor (1999)

en skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Prissättning inom multinationella koncerner (1987)

amerikanska skatteregler i svensk belysning

Bertil Wiman

Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet (1991)

synpunkter på dess struktur och effekter

Peter Melz

Fåmansaktiebolag (1999)

en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Mats Tjernberg

Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Levnadskostnader (1997)

gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster

Robert Påhlsson

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed