Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz