Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad